Zemědělství EU světovým lídrem v certifikaci pohlcování uhlíku

Vojtěch Bašný (Deloitte ČR), Filip Hloušek (Deloitte ČR), Tereza Zyklová (Carboneg)
1.3.2022
Klima a uhlíkové kredity

O tom, že má odpovědné zemědělství velký potenciál pro řešení klimatické krize, jsme vás již informovali v řadě předchozích blogových článků. Řeč v nich byla o obecné provázanosti zemědělství a klimatu, o konkrétních způsobech chovu skotu a jejich rozdílnému vlivu na množství vyprodukovaného CO2 nebo třeba o různých způsobech, jak pomáhá zemědělství zachytávat přebytečný uhlík ze vzduchu, respektive oxidu uhličitého.

Carbon Farming jako pojem užívaný EU

V posledních měsících však velmi rezonuje i regenerativnímu zemědělství ne vzdálený pojem Carbon Farming, tedy uhlíkové hospodaření. Děje se tak zejména díky práci Evropské komise, jež má za úkol zavedení dílčích cílů Zelené dohody, takzvaného Green Dealu, do praxe, a která pojem využívá v nově připravovaných dokumentech a chystaných legislativních úpravách.

Jak poukázal místopředseda Evropské komise (EK) Hans Trimmermans v projevu z prosince 2021, zemědělství přímo podporující diverzitu, navracející se k přirozeným přírodním procesům a podílející se na sekvestraci uhlíku z ovzduší je jedním ze způsobů, jak účinně bojovat s klimatickou krizí. Téma je proto jednou z priorit pro EK i EU.

Co to ale v praxi znamená? Bude muset projít sektor zemědělství v Evropské unii zásadní změnou? Je podpora ukládání uhlíku do půdy jednou z cest, kterými se EU snaží přiblížit cílům v oblasti udržitelnosti a změny klimatu?

Vojtěch Bašný a Filip Hloušek, environmentální advokáti z Deloitte Česká republika, se specializují na legislativu EU v sektoru zemědělství a znají odpovědi na tyto otázky. Společně jsme pro vás proto připravili krátké shrnutí, které vysvětluje, jak EU aktuálně o Carbon Farming přemýšlí.

Udržitelný oběh uhlíku v zemědělství

V rámci dosažení klimatických cílů EU v oblasti snižování emisí uhlíku, dosažení klimatické neutrality a adaptačních opatření bude hrát významnou úlohu vytvoření tzv. udržitelného oběhu uhlíku. V souvislosti s tím Evropská komise přijala 15. prosince 2021 Sdělení o udržitelném oběhu uhlíku (COM 2021 800 final).

Udržitelný oběh uhlíku odolný vůči klimatu by měl být založen na třech pilířích:

  • (1) Dekarbonizační strategie v průmyslu, dopravě, stavebnictví a energetice.)
  • (2) Recyklaci uhlíku z odpadů, udržitelné biomasy nebo přímo z atmosféry a jeho využití v sektorech, které budou i nadále na uhlíku závislé (recyklace a využití uhlíku mají umožnit nové přístup a technologie, jako je biohospodářství v oblasti lesnictví a zemědělství nebo technologie „carbon capture and use“).
  • (3) Zvyšování pohlcování uhlíku prostřednictvím opatření v oblasti zemědělství a lesnictví nebo prostřednictvím průmyslových řešení.

Především třetí pilíř se přímo dotýká oblasti zemědělství a lesnictví, jelikož přírodní ekosystémy budou klíčové pro dosažení negativních emisí kompenzující vyprodukované emise. V tomto ohledu rovněž Evropská komise navrhuje změnu nařízení LULUCF s cílem do roku 2035 dosáhnout toho, aby pohlcení ze suchozemských ekosystémů vyrovnalo emise z půdy, chovu hospodářských zvířat a používání hnojiv. Nařízení LULUCF však stanovuje cíle na úrovni členských států a neuvádí konkrétní podmínky ani nástroje pro motivaci jednotlivých zemědělců a lesníků jako subjektů, které obhospodařují konkrétní ekosystémy a nesou související náklady.

Certifikační systém a uhlíkové kredity jako motivace pro zemědělce

Za účelem zvýšení motivace zemědělců a lesníků se Evropská komise zavázala k předložení návrhu právního rámce EU pro certifikační systém pro započítávání a certifikaci pohlcování emisí z oblasti zemědělství a lesnictví na úrovni hospodařících subjektů a jejich pozemků, a to do konce roku 2022.

V současnosti, až do 5. května 2022, je spuštěna veřejná konzultace EK v rámci přípravy tohoto legislativního rámce. I vy tedy máte možnost zjistit směřování EU a ovlivnit tvorbu budoucích pravidel - na stránce EK s názvem Certification of carbon removals – EU rules.

Hlavním cílem zamýšlených legislativních novinek je vytvořit jednotný rámec, který by stanovil požadavky na monitorování, vykazování a ověřování pohlcených emisí a podpořit dobrovolný obchodní model s ověřenými kredity o pohlceném uhlíku.

Tento obchodní model je založen na předpokladu, že produkty z takto certifikovaných zdrojů s větší přidanou hodnotou budou mít kompetenční výhodu na trhu oproti standardní produkci a ověřené kredity o pohlcení budou poptávány ze stran subjektů, které budou chtít vylepšit svou uhlíkovou stopu a pozici na trhu ve vztahu k uvědomělým spotřebitelům.

  • Vojtěch Bašný a Filip Hloušek z Deloitte byli řečníky konference Živá krajina 2022. Ve své přednášce vysvětlili toto téma ještě do většího detailu, záznam jejich vystoupení je již nyní k dispozici na našem youtube kanálu.

Máte otázky či vás napadly další postřehy k tématu? Sdílejte je s námi skrze e-mail carboneg@carboneg.com. Děkujeme!

Přečtěte si i další naše články