Role uhlíkových kreditů k dosažení ESG cílů (část 2.)

Ing. Lucie Pustova
12.2.2024
Klima a uhlíkové kredity

V první části jsme se zabývali tím, jak mohou být uhlíkové kredity klíčovou součástí strategie společnosti v oblasti klimatu.  Dále jsme uvedli základní informace o typech uhlíkových kreditů a upozornili na několik studií zveřejněných v loňském roce, které porovnávaly dekarbonizační aktivity společností, které nakupují uhlíkové kredity, a těch, které je nenakupují. Ve druhé části představíme různé uhlíkové standardy, procesy validace a verifikace, podrobněji se budeme věnovat uhlíkovým kreditům z regenerativního zemědělství a dopadu Carboneg.

Pochopení rámce pro uhlíkové kredity

Jak bylo uvedeno v části 1, uhlíkové kredity mohou hrát klíčovou roli ve firemním environmentálních strategiích a nabízejí cestu ke kompenzaci zbytkových emisí prostřednictvím ověřených projektů. Integritu těchto kreditů zajišťují standardy stanovené organizacemi jako Verra, Gold Standard a Climate Action Reserve. Projekty procházejí procesem validace a verifikace, kdy třetí strana zajišťuje, že kredity jsou skutečné, efektivně vypočtené a dodržují zásady trvalosti, transparentnosti a adicionality (což znamená, že ke snížení/odstranění emisí by nedošlo bez projektových aktivit). Společnost Carboneg v současné době usiluje o certifikaci podle standardu Gold Standard a v nadcházejících měsících plánuje také validovat a ověřit své evropské kredity pro rok 2023 podle normy ISO 14064-2.

Nákup uhlíkových kreditů lze uskutečnit prostřednictvím různých kanálů, včetně tržišť (Voluntary Carbon Markets), zprostředkovatelů nebo přímo od realizátorů projektů. Přímé nákupy, často prováděné před vydáním kreditů (tzv. kredity ex-ante), s sebou nesou neodmyslitelná rizika, ale jsou nezbytné pro společnosti, které usilují o významný dopad. Kredity ex-post představují vydaná odstranění nebo snížení emisí, ke kterým již došlo. Jakmile jsou kredity využity pro kompenzaci emisí, jsou vyřazeny, aby se zabránilo dvojímu započtení, což zajišťuje transparentnost a odpovědnost v úsilí o snižování emisí. V ideálním případě by kredity měly být vyřazovány ve veřejném registru, aby byla zajištěna transparentnost.  

Dopad regenerativního zemědělství na zachycování uhlíku

Zemědělství významně ovlivňuje globální biologickou rozmanitost a klima, zabírá 38 % rozlohy půdy a spolu s lesnictvím se podílí na 22 % globálních emisí. Zemědělci se potýkají se stále častějšími výkyvy počasí a degradací půdy. Jako řešitelé projektu máme tyto informace přímo od našich zemědělců nejen v České republice, ale také například na Ukrajině, v Peru nebo v Zimbabwe. Jednou z největších výzev, kterým bude lidstvo čelit, je zajištění dostatečné produkce potravin v těchto půdních podmínkách. Degradace půdy však není nevyhnutelná.

Jako řešení se ukazuje regenerativní zemědělství, které zlepšuje zdraví půdy, biodiverzitu a ukládání uhlíku a zároveň buduje odolnější potravinový systém. Společnost Carboneg je zastáncem tohoto přístupu a napomáhá ukládání uhlíku do zemědělské půdy již na čtyřech kontinentech. Propojením zemědělců se společnostmi prostřednictvím nákupu uhlíkových kreditů Carboneg motivuje k přechodu na udržitelné postupy a nabízí školení a finanční odměny za uhlík zachycený v půdě. Tímto způsobem můžeme snížit riziko zemědělců při přechodu na regenerativní zemědělství a podpořit hlubší a rychlejší transformaci.

Metodika uhlíkových kreditů Carboneg je založena na fyzickém odběru vzorků půdy a přísné laboratorní analýze, což zajišťuje přesnost a spolehlivost. Tento přístup je doplněn satelitním monitoringem, který poskytuje komplexní pohled na proces sekvestrace (ukládání) uhlíku. Důležité je, že regenerativní zemědělství má kromě ukládání uhlíku i mnoho dalších výhod, například zlepšuje biologickou rozmanitost, omezuje erozi a zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu.  

Zajištění kvality uhlíkových kreditů

Společnost Carboneg zajišťuje kvalitu uhlíkových kreditů těmito cestami:

·      přímým odběrem půdních vzorků a laboratorní analýzou

·      vědecky podloženou metodikou

·      transparentním vykazováním založeném na skutečném ročním přírůstku uhlíku

·      rezervou 20 % kreditů na 10 let, která zaručuje ukládání uhlíku

·      rezervním fondem kreditů, které se nikdy neprodávají, což zajišťuje dodatečnou bezpečnost

·      zárukou původu

·      dodatkovostí (adicionalitou)

·      sociálními a environmentálními vedlejšími přínosy, včetně pozitivních dopadů na dekarbonizační úsilí zemědělců

Rostoucí zájem o uhlíkové kredity v České republice

V České republice roste zájem nejrůznějších organizací, od velkých korporací až po malé podniky a neziskové organizace, o nákup uhlíkových kreditů. Společnosti stále častěji kompenzují různé emise, například ze služebních cest nebo uhlíkovou stopu určitého výrobku či akce. Tento zájem je součástí širšího zapojení do vykazování ESG a začlenění uhlíkových kreditů do podnikových strategií udržitelnosti. Klienti, jako je německá pobočka společnosti Deloitte nebo česká telekomunikační společnost O2, investovali do uhlíkových kreditů Carboneg v roce 2023.

Iniciativy společnosti Carboneg, včetně seminářů a webinářů, mají za cíl vzdělávat a zapojovat zúčastněné strany do problematiky hodnoty a dopadu uhlíkových kreditů. Přestože dobrovolný trh s uhlíkem každoročně roste, zjišťujeme, že pro mnoho společností je to stále nové téma.

V současné době nabízíme uhlíkové kredity od zemědělců v České republice a na Slovensku. Začleněním uhlíkových kreditů Carboneg do svých strategií udržitelnosti mohou korporace řešit svou uhlíkovou stopu přímo ve středoevropském kontextu a poskytnout přímou podporu místním zemědělcům při jejich přechodu na udržitelnější a odolnější zemědělské postupy.

Vize a dopad Carboneg

V České republice a na Slovensku již bylo zachyceno více než 51 000 tun uhlíku a Carboneg rozšiřuje svůj záběr do zemí, jako je Kyrgyzstán, Ukrajina, Jihoafrická republika a Zimbabwe. Cíl je ambiciózní: do roku 2030 uložit do půdy 1 miliardu tun uhlíku a prokázat tak škálovatelný dopad regenerativního zemědělství na celosvětové úsilí o snižování emisí uhlíku. Prostřednictvím těchto iniciativ Carboneg nejen přispívá k boji proti změně klimatu, ale také podporuje přeměnu zemědělství na udržitelnější, odolnější a produktivnější odvětví.

Více informací o uhlíkových kreditech naleznete také v první části blogu.

Přečtěte si více o naší společnosti v Company Reportu.

Přečtěte si i další naše články